Les conscrits de la classe 1906-1926 de Willer-sur-Thur

1          NN.

2          Etienne HANSBERGER (1906-1966) Conscrit

3          NN.

4          NN.

5          Albert EHLINGER (1883-1947) Musicien

6          Emile REBISCHUNG (1867- ?) Musicien

7          NN.

8          Jérôme REBISCHUNG (1871-1948) Musicien

9          Louis LUTRINGER (1869-1946) Musicien

10       NN.

11       Henri LOHNER (1906- ?) Conscrit

12       Emile  FELBINGER (1868- ?) Musicien

13       Mathias FELBINGER (1893-1962) Musicien

14       Valentin GSTALTER (1890-1944) Musicien

15       Victor MUNSCH (1888-1960) Musicien

16       Paul SCHEGG (1906-1967) Conscrit.

17       NN.

18       Joseph SEILNACH (1898-1978) Tambour

19       Léonard GASSER (1906- ?)  Conscrit

20       NN.

21       NN.

22       NN.

23       NN.

24       Alphonse KIRCHHOFER (1906-1989) Conscrit

25       Auguste ARNOLD (1906- ?) Conscrit

26       Joseph FEDER (1906- ?) Conscrit

27       NN.

28       NN.

29       NN.

30       NN.

31       NN.

32       NN.

33       NN.

34       Hélène APPEL ep. COMOLI (1911- ?)

35       Marie GERIG ep. WASSNER (1895- ?)

36       NN.

37       NN.

38       Eugène WASSNER (1880- ?) Café-restaurant de Paris

Identificateur : L. Grimm