Le corps des sapeurs-pompiers de Moosch vers 1960

 1. Marcel BERNA (1885-1962)
 2. Aimée FRITZ (1926-2009)
 3. Xavier LUTTRINGER (1906-1976)
 4. Marcel BOBENRIETH (1897-1962), maire
 5. Louis ZIEGLER (1919- ?), chef du corps
 6. Robert ZUSSY (1905- ?), adjoint au maire
 7. Louis PETER (1899- 1965)
 8. Auguste BURNER (1905-1961)
 9. Marcel BERNA (1904-1991)
 10. Alphonse BERNA (1886- ?)
 11. Lucien BERNA (1937-2013)
 12. Louis BOEGLEN (1930-1992)
 13. Fernand SCHEUBEL (1916-1989)
 14. Charles SITTERLEN
 15. Eugène GRUNENWALD (1901-1968)
 16. Hubert DUBS
 17. Eugène HERMANN (1927-1993)
 18. Henri ou Gérard BRUETSCHY (?) garde-champêtre à Malmerspach
 19. Pierre MENY (1930-1991)
 20. Thiébaut HEIDMANN (1929-1999)
 21. Oscar MURA (1910-2002)
 22. Alphonse HUG (1908-1992)
 23. Martin SPERISSEN (1930-2009)
 24. Antoine HUMBRECHT (1922-2004 )
 25. Pierre DOLLMANN (1929-2004)
 26. Hubert KLEE (1943-2005)
 27. Gervais BEHRA (1935-2022)
 28. Paul FINCK
 29. Marcel ARNOLD
 30. Jean-Jacques LOEFFEL (1933-1996)
 31. François DESAGA
 32. Germain MENY (1927-1984)
 33. Paul PEVERELLI (1903-1967)
 34. Etienne SALM (1922-1984)
 35. Louis RUFF (1909-1972)

Identificateurs : A. Welker, A. Ziegler