Les conscrits de Goldbach-Altenbach de la classe 1913 et 1914

  1. Robert FEDER (1868- ?) maire d’Altenbach
  2. Joseph VOGT (1862-1938) maire de Goldbach
  3. NN.
  4. Armand HORNY (1913-2000)
  5. Gabriel SCHEGG (1914-1980)
  6. NN.
  7. NN.
  8. NN.

Identificateur : H. Arnold