Les Noces d’or Dreyer – Melliand en 1934

A Roderen près Thann le 2 avril 1934.

1. Firmin DREYER,

2. Jean DIERSTEIN,

3. François GERBER,

4. Jean-Paul WEINMANN (de Thann),

5. N. SPETZ (Roderen),

6. NN.,

7. NN.,

8. Mme Xavier DREYER (née Rose N.),

9. Françoise SPRINGER ép. Xavier MELLIAND,

10.Bernard DREYER,

11. Marie-Anne MELLIAND,

12. Xavier MELLIAND,

13. Curé MITSCHLER,

14. Xavier DREYER, instituteur (Franken, Mitzach, Grussenheim),

15. Anna MELLIAND,

16. NN.,

17. René DREYER, instituteur à Roderen,

18. Mme René DREYER,

19. Angèle DREYER,

20. Armand DREYER,

21. Rose MELLIAND ép. DIERSTEIN,

22 Emmanuel DIERSTEIN,

23. François « Franzi » DANTZER,

24 Joseph WEINMANN (de Thann),

25. NN.,

26. NN.,

27. Julie MELLIAND ép. WEINMANN,

28. NN,

29 Marie-Anne HUEBER ép. DANTZER,

30. Georges DANTZER,

31. NN.,

32. NN.,

33. NN.

34. NN.

35. NN.,

36. NN.,

37. NN.,

39. SIRY ou DANTZER (?)

40. Rosa KRUMHOLZ,

41. Albert GERBER, boucher à Bitschwiller,

42. Marie MELLIAND ép. GERBER,

43. NN.,

44. N. SPETZ,

45. N. SPETZ,

46. NN.,

47. NN.,

48. NN.,

49. NN.,

50. Théophile KRUMHOLZ.

Identificateurs : C. Dierstein, J. Dierstein